A LA MESA DEL PARLAMENT

Xavier Bosch, Diputat del Grup Parlamentari Mixt i d'acord amb el que preveu l'article 132 i concordants del Reglament de la cambra, formula la següent pregunta al Govern per tal que li sigui resposta per escrit.

¿Quines mesures ha pres el Govern de la Generalitat davant la denúncia feta sobre la pressumpta il·legalitat de diverses extraccions d'àrids que s'està fent a la Roca del Vallès (Vallès Oriental)?

Xavier Bosch

Palau del Parlament, 11 d'abril de 1997

Make your own free website on Tripod.com