A LA MESA DEL PARLAMENT

Salvador Morera i Tanyà, Diputat del Grup Parlamentari Mixt i d'acord amb el que preveu l'article 132 i concordants del Reglament de la cambra, formula la següent pregunta al Govern per tal que li sigui resposta per escrit.

La línia de tren entre Barcelona i Puigcerdà ha estat en diverses ocasiona notícia. Però malauradament, les informacions que els mitjans de comunicació recollien eren i són de tipus negatiu. Per exemple el possible tencament de la línia per falta de rendibilitat. La utilització de petites inversions per al manteniment de la línia, però mai grans inversions per procedir a la seva modernització. Els descarrilaments més o menys freqüents... Com sigui que la línia Barcelona-Puigcerdà és d’una importància estratègica cabdal per als municipis i comarques que travessa, i perquè és una línia internacional, es demana:

Segons les informacions de què disposa el Govern, ¿quines són les millores estructurals que estan previstes en aquesta línia per al propers anys?

¿S’ha projectat o previst en alguna ocasió, el desdoblament de la via, almenys fins a Vic?

¿Té previst el Govern demanar el traspàs de la titularitat d’aquesta línia?

Salvador Morera i Tanyà
Diputat

Palau del Parlament, 17 d’abril de 1997

Make your own free website on Tripod.com