A LA MESA DEL PARLAMENT

El portaveu del Grup Parlamentari Mixt, Benet Tugues i Boliart, i el diputat Xavier Bosch, d'acord amb el que preveu l'article 134 i concordants del Reglament de la Cambra, presenten la següent Proposició no de Llei sobre l’atenció sanitària als veïns i veïnes de la Torreta (la Roca del Vallès)

Exposició de motius

La Torreta és un nucli de 2500 habitants, amb 30 anys d’antiguitat, pertanyent al municipi de la Roca del Vallès (Vallès Oriental) amb 6000 habitants en total. La Torreta i el nucli urbà de la Roca del Vallès estan separats per quatre quilòmetres. Per contra la Torreta forma part, de fet, del continu urbà del nucli de Granollers. Donada aquesta proximitat físisca els habitants de la Torreta han entrellaçat molt les seves activitats de tota mena amb Granollers, inclòs el servei sanitari, donada la manca d'un servei sanitari propi. Des de fa un temps i sense informació prèvia, els veïns de la Torreta reben la comunicació que passen a dependre dels serveis sanitaris de la Roca, i que queden adscrits al seu Centre d’Atenció Primària, situat a quatre quilòmetres de distància. Aquesta mesura representa l’aïllament d’aquestes persones respecte el seu entorn habitual i augmenta les dificultats de contacte, tot empitjorant el servei mèdic.
la millor solució seria la construcció d'un CAP propi al barri. Mentre això no sigui possible, però, cal facilitar l'accés als serveis mèdics més propers al veïnat de la Torreta

Davant les queixes aixecades entre el veïnat i sensibles a aquesta reivindicació des del grup parlamentari mixt presentem la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

Regularitzar la situació dels veïns i veïnes de la Torreta (la Roca del Vallès) de manera que continuïn depenent dels serveis sanitaris de Granollers i no des de la Roca del Vallès, tot establint les disposicions i els convenis necessàris per assolir- ho.

Fer les gestiosn necessàries per a la immediata construcció d'un Centre d'Atenció Primària propi i situat al mateix barri per tal d'atendre les necessitats sanitàries dels seus ciutadans

Benet Tugues i Boliart, Portaveu del Grup Mixt
Xavier Bosch, Diputat

Palau del Parlament, 21 d’abril de 1997

Make your own free website on Tripod.com