A LA MESA DEL PARLAMENT

Xavier Bosch, Diputat del Grup Parlamentari Mixt i d'acord amb el que preveu l'article 132 i concordants del Reglament de la cambra, formula la següent pregunta al Govern per tal que li sigui resposta per escrit.

¿S’ha previst conectar el municipi de Tagamanent a la xarxa de gas natural que uneix Granollers i Vic i que està en construcció en aquests moments?

¿Quins estudis s’han fet per valorar-ne la possibilitat i quines propostes s’han fet a l’ajuntament i a la població del municipi?

Xavier Bosch

Palau del Parlament, 5 de març 1997


Resposta del Govern


Segons els Acords signats en el Pla de Gasificació de Catalunya, l'any 1991, entre la Generalitat de catalunya i Gas Natural SdG SA, aquesta empresa tenia el compromís de construir el gasoducte de les Franqueses-Vic, per tal de poder subministrar a diversos municipis del traçat, entre els quals no figurava Tagamanent.

A petició de l'ajuntament de Tagamanent, la Direcció General d'Energia es va adreçar a l'empresa Gas Natural SdG SA, interessant-se per la gasificació d'aquest municipi. Posteriorment Gas Natural SdG SA, va sol·licitar concessió administrativa per a la distribució de gas natural per als mercats domèstic, comercial i industrial, en aquest municipi.

Segons el cens de 1991, el municipi de Tagamanent tenia una població de 151 habitants. dels quals només 22 en el nucli de l'Avençó, i sense una indústria significativa potencialment consumidora de gas natural; no obstant el fet que Gas Natural SdG SA disposi de la concessió administrativa pot permetre en el futur la distribució de gas natural en aquest municipi i, bé através de la xarxa de distribució d'Aiguafreda, bé a partir d'una nova estació de regulació i mesura instal·lada en el gasoducte principal.

Antoni Subirà i Claus
Conseller d'Indústria, Comerç i Turisme

Barcelona, 3 d'abril de 1997

Make your own free website on Tripod.com